From Atharvaveda

From Atharvaveda

Annapurna

Atharvasikha

Atharvasiras

Atma

Bhasma-Jabala

Bhavana

Brihad-Jabala

Dattatreya

Devi

Ganapati

Garuda

Gopala-Tapaniya

Hayagriva

Krishna

Maha-Vakya

Mandukya

Mundaka

Narada-Parivrajaka

Nrisimha-Tapaniya

Para-Brahma

Paramahamsa-Parivrajaka

Pasupata Brahmana

Prasna

Rama Rahasya

Rama-Tapaniya

Sandilya

Sarabha

Sita

Surya

Tripadvibhuti-Mahanarayana

Tripura-Tapini