From Yajurveda (Krishna)

From Yajurveda (Krishna)

Akshi

Amrita-Bindu

Amrita-Nada

Avadhuta

Brahma

Brahma-Vidya

Dakshinamurti

Dhyana-Bindu

Ekakshara

Garbha

Kaivalya

Kalagni-Rudra

Kali-Santarana

Kaṭha

Katharudra

Kshurika

Maha-Narayana Yajniki

Pancha-Brahma

Pranagnihotra

Rudra-Hridaya

Sarasvati-Rahasya

Sariraka

Sarva-Sara

Skanda

Suka-Rahasya

Svetasvatara

Taittiriya

Tejo-Bindu

Varaha

Yoga-Kundalini

Yoga-Sikha

Yoga-Tattva